Menu Zamknij

Dla pacjenta

Kwalifikacja do zabiegu operacyjnego

Informacje dot. kwalifikacji.

Znieczulenie ogólne

Znieczulenie miejscowe

Udostępnienie dokumentacji medycznej

Za udostępnianie dokumentacji medycznej w formie wyciągów, odpisów lub kopii podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych może pobierać opłatę.

Wysokość odpłatności określa art.28 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Podstawą wyliczenia kwoty odpłatności jest publikowana przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wysokość przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale.

Maksymalna wysokość opłat za:

  • jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej – nie może przekraczać 0,002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale,
  • jedną stronę kopii dokumentacji medycznej – nie może przekraczać 0,0002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale,
  • sporządzenie wyciągu, odpisu dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych, jeżeli zakład prowadzi dokumentację medyczną w formie elektronicznej – nie może przekraczać 0,002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale.

Zgodnie z przywołanymi przepisami maksymalne opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej wynoszą:

  • jedna strona wyciągu lub odpisu – 8,10 zł,
  • jedna strona kopii – 0,81 zł,
  • wyciąg, odpis lub kopia na nośniku elektronicznym – 8,10 zł.

Udostępnienie dokumentacji do wglądu na miejscu, po uprzednim uzgodnieniu terminu, jest bezpłatne. Dokumentację medyczną udostępniamy pacjentowi, osobą upoważnionym przez Pacjenta oraz tym podmiotom i instytucjom, które na mocy odrębnych ustaw są upoważnione do dostępu do dokumentacji medycznej.

Kredytowanie (finansowanie) leczenia

Informacje dot. finansowania leczenia.

Leczenie szpitalne

Wybierz specjalizację